policy

INTEGRITETSPOLICY PÅ SVENSKA

Enkel sammanfattning

Det är mycket viktigt för oss på Baldheads att respektera integriteten hos våra användare. Våra appar är barnsäkra och innehåller inga in-app purchases, annonser eller externa länkar. Vi samlar inte in några personuppgifter.
Den fria versionen av spelet har en länk – för att hämta den fullständiga versionen av spelet på App Store. Denna länk kommer endast att vara tillgänglig efter att man avslutat hela gratisversionen.
Om en användare registrerar sig för vårt nyhetsbrev, behöver vi en e-postadress för att skicka brevet. Dessa data delas med en tjänst som skickar ut nyhetsbreven, men informationen vidarebefordras inte i övrigt.

Spårning och Sekretess

Vi spårar inte några uppgifter som kan anses personliga. Vi skickar inte heller meddelanden till någon specifik användare om man inte bett om det, till exempel när det gäller supportärenden.

Vad tredje part samlar via vår webbplats

Vår Webbplats använder Google Analytics som samlar följande information och kanske (även) lagra sådana uppgifter som en cookie på den enhet som du använder för att komma åt vår hemsida:

Google Analytics:

Demografi (webbläsarspråk, land, stad);
Systeminformation (webbläsare, operativsystem, tjänsteleverantör);
Mobile (OS, tjänsteleverantör, skärmupplösning);
Ackvisitionskanal (källa varifrån användaren klickade, informationen offentliggörs inte av Google);
Beteende på sida (vilka sidor användare besöker, längd besök); och
Marknadsförings information (minns användar besök via kaka för framtida reklam).

För att använda vår webbplats bör du tillåta cookies och deras användning.

 

Vårt och tredjeparts användning av denna information

Den information som samlas in på vår webbplats (inte i våra spel) av skript från Google kommer också att finnas tillgängliga för Google. Baldheads har ingen kontroll över insamling eller användning av denna information genom dessa företag och tar inte något ansvar för densamma. Vi tror dock att insamlingen och användningen av informationen genom detta företag är förenlig med gällande föreskrifter. Enligt beskrivningar av Google kommer de att använda den insamlade informationen enligt följande:

Enligt det bästa av vår kunskap Google använder den insamlade informationen för att ge oss en bättre förståelse för hur vår webbplats används och vad våra besökare föredrar. Google kommer också att använda den insamlade informationen för att anpassa annonser som visas till dig medan du surfar på webben eller när du använder Googles tjänster. Se http://www.google.com/policies/privacy/ och mer specifika https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=en&rd=1 för mer information. Du kan också välja bort med hjälp av följande Google verktyget: Google Analytics opt-out browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Klicka här för att välja bort Google Analytics.

Vi använder den insamlade informationen för att ge oss en bättre förståelse för hur vår webbplats används och vad våra besökare föredrar. Vi använder inte denna information för något annat ändamål eller göra den tillgänglig för någon annan part, såvida inte för att uppfylla en rättslig skyldighet att göra det (t.ex. domstolsbeslut).


PRIVACY POLICY IN ENGLISH

Simple summary

It is very important for us at Baldheads to respect the privacy of our users. Our apps is child safe and does not contain any in-app purchases, 3rd party ads or external links. We do not what so ever collect any personal data.

The free version of the game has one link – to download the full version of the game on App Store or Google play. This link will only be available after finishing the whole free version.

If a user signs up for our newsletter, we need an email address to send it. This data is shared with a service sending out newsletter, but the information is not forwarded to another entity.

Tracking and Privacy

We do not track any data that can be considered personal data. Nor do we direct our messages to any specific user unless asked for, for example regarding support issues.

What third parties collect via our Website

Our Website use Google Analytics that collect the following information and might (also) store such information as a cookie on the device you use to access our webpage:

Google Analytics:

  •     Demographics (browser language, country, city);
  •     System information (browser, OS, service provider);
  •     Mobile (OS, service provider, screen resolution);
  •     Acquisition channel (source from where user clicked, most of it is not revealed by Google);
  •     Site behaviour (which pages users visit, duration of visit); and
  •     Remarketing list (remembers user visit via cookie for future advertising).

In order for you to use any of our Website you should agree with the placement of the specific cookies and their use.

 

Our and third party use of this information

Information that is collected on our Website (not in our Games) by scripts from Google will also be available to Google. Baldheads has no control over the collection or usage of this information by these company and does not accept any liability for the same. However, we believe that the collection and usage of information by this company is compliant with relevant regulations. According to the disclosures of Google they will use this information as follows:

According to the best of our knowledge Google uses the information collected to provide us with a better understanding of the use of our Website and of the preferences of our visitors. Google will also use the information collected to personalize advertisements that are shown to you while surfing the web or while using Google services. Please refer to http://www.google.com/policies/privacy/ and more specific https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=en&rd=1 for more information. You can also opt-out using the following Google tool: Google Analytics opt-out browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Click here to opt-out of Google Analytics.

We use the Information collected through our Website for getting a better understanding of the use of our Website and the preferences of our visitors. We do not use this Information for any other purpose or make it available to any other party, unless in order to comply with a legal obligation to do so (e.g. court order).